Obchodné podmienky

Ako nakupovat

 Všeobecné obchodné podmienky predaja tovaru spoločnosti

STORAGE, s. r. o., účinné od 11.12.2010

  Úvodné ustanovenia

 Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ( ďalej len VOP) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou STORAGE, s. r. o. so sídlom Fándlyho 872/1, IČO: 45 965 064, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne vložka číslo 23825/R, dňa 11.12.2010 ( ďalej len STORAGE, s. r. o.) a každou fyzickou osobou alebo právnickou osobou , ktorá je kupujúcim podľa týchto VOP tovaru STORAGE, s. r. o. .Právne vzťahy medzi STORAGE a kupujúcim sa riadia týmito VOP, kúpnou zmluvou uzatvorenou s STORAGE, a pokiaľ nie sú týmito dokumentmi upravené inak, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, predovšetkým Obchodným zákonníkom.

STORAGE a kupujúci si môžu v kúpnej zmluve medzi nimi platne uzatvorenými, upraviť práva a povinnosti odlišne od týchto VOP. V prípade rozporov medzi takto účastníkmi uzatvorenými dohodami, platí úprava vždy neskoršie uzatvorenej dohody( zmluvy).

 

Pojmové vymedzenie

 Predávajúci

 STORAGE, s. r. o.

Trenčianska ulica 6594/29F

915 01 Nové Mesto nad Váhom                                                  DIČ:  2023153110

IČO:   45965064                                                                       IČDPH: SK 2023153110

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s.                    č. účtu:  2836216951/0200

Reg. v obch. registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel ,S.r.o ,vložka 23825/R, dňa 11.12.2010

 Kupujúci

-  právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uzatvorila so spoločnosťou kúpnu zmluvu, či už písomne alebo ústne

 Účastníci

– predávajúci a kupujúci

 Písomná forma dokumentov

- formou listu, faxu, elektronickou poštou, t.j. e- mailom

 Miesto doručovania zásielok

- miesto, ktoré si účastníci vymedzili ako kontaktné miesto  v záväznej objednávke, inak sídlo právnickej osoby, prípadne  miesto podnikania alebo trvalé bydlisko fyzickej osoby

 Kúpna zmluva

- písomná listina s týmto názvom, ale aj akékoľvek vzájomne potvrdené návrhy účastníkov, ktoré obsahujú základné náležitosti: predmet kúpy, dátum dodania, kúpnu cenu, označenie účastníkov, napr. ponuka a objednávka, ktorá je potvrdená

Spôsob objednávania tovaru

 Kupujúci môže objednávku zaslať písomne- faxom, e-mailom, poštou alebo cez internetový obchod na www.storage.sk, po vyplnení objednávkového formulára  Objednávku možno predávajúcemu oznámiť aj telefonicky, pričom telefonicky oznámenú objednávku treba bez zbytočného odkladu potvrdiť písomnou formou, najneskôr do 2 pracovných dní..

 Objednávka musí obsahovať:

 • obchodné meno kupujúceho, alebo meno a priezvisko
 • sídlo, miesto podnikania, prípadne trvalé bydlisko kupujúceho
 • kód tovaru, množstvo objednávaného tovaru
 • termín dodania
 • spôsob odberu a miesto dodania tovaru
 • meno, priezvisko a telefonický kontakt na osobu, ktorá je za kupujúceho oprávnená vybavovať konkrétnu objednávku

 Pre uzatvorenie kúpnej zmluvy, resp. iných dojednaní a pre ich rozsah je rozhodujúca písomne potvrdená objednávka predávajúcim. Objednávka zaväzuje predávajúceho až po písomnom potvrdení jej akceptácie zo strany predávajúceho.

Nepotvrdená objednávka zo strany predávajúceho nie je záväzná.

Potvrdená objednávka je pre kupujúceho záväzná.

Pri spracovaní objednávky je v prípade rozporu rozhodujúci kód tovaru.

 Zrušenie objednávky

Vážení zákazníci, nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možnosť si niektorý ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Musíte tak však urobiť do 24 hodín.

Podmienky zrušenia objednávky
Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu a to výlučne písomnou formou!. Zrušenie nám zašlite na storage@storage.sk . Obratom vám zašleme storno objednávky.

 

Uzavretie kúpnej zmluvy

 Prospekty, katalógy je nutné považovať za informatívne, pokiaľ nie sú výslovne vyhlásené za záväzné.

Kupujúci nie je oprávnený využívať, prekladať, rozmnožovať a sprístupňovať údaje a dokumentáciu vzťahujúcu sa na tovar tretím osobám bez súhlasu predávajúceho.

Pre predávajúceho a kupujúceho sú záväzné údaje obsiahnuté v písomnej akceptácii objednávky kupujúceho vystavenej predávajúcim.

Akékoľvek nadväzujúce alebo vedľajšie dojednania alebo dohody ku kúpnej zmluve musia byť uskutočnené výlučne v písomnej forme a musia byť písomne potvrdené oboma účastníkmi.

 

Povinnosti predávajúceho

 Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

 

 • druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
 • tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR
 • tovar, ktorú bude riadne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

 

Nezodpovedáme za:

 

 •  oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou službou
 •  oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 •  za poškodenie zásielky zavinené prepravcom, kde je s ním nutné okamžité spísanie protokolu o škode
 •  výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám, nemôžeme tento tovar považovať za oprávnenú reklamáciu.

Dodacie podmienky

 Rozvoz tovaru je denne po celom území SR. Tovar je možné odobrať i osobne po dohode s kupujúcim.

Pri objednávke zo zahraničia poštovné vypočítavame individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielame. Tovar zasielame len do krajín Európskej únie po úhrade vopred. V prípade dohody je možné tovar zaslať aj do krajím mimo EU, poštovné sa však navýši o colné poplatky a dopravu

V mimoriadnom prípade, keď niektorý druh tovaru čo do druhu alebo množstva sa nenachádza v sklade predávajúceho, predávajúci dodá ostatný tovar uvedený na potvrdenej objednávke kupujúcemu a chýbajúci tovar si ponechá v rezervácii a hneď po dodaní tovaru na sklad sa zaväzuje dodať tovar bez zbytočného odkladu kupujúcemu po dohovore s ním. Dodacia lehota je 3 – 7 pracovných dní ak je tovar na sklade, v opačnom prípade 4 – 7 týždňov.

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v mieste dohodnutom v objednávke.

V prípade, že predávajúci nebude schopný dodať tovar v termíne stanovenom kúpnou zmluvou z dôvodov vyššej moci, čas dodania tovaru sa primerane predlžuje o čas trvania dôvodov vyššej moci. Za vyššiu moc sa považujú okolnosti nepredvídateľné, prípadne predvídateľné, ale neovplyvniteľné, ktoré však majú zásadne vplyv na vyhotovenie alebo dodanie predmetu kúpy, napr. štrajky, opatrenia orgánov verejnej moci, prírodné živly, katastrofy.

Predávajúci je v zásade, pokiaľ to bude možné, povinný oznámiť tieto skutočnosti kupujúcemu spolu s oznámením predpokladaného času dodania tovaru.

 Predávajúci dodá tovar prostredníctvom prepravnej spoločnosti kupujúcemu. Náklady na prepravu sa určujú na základe hmotnosti objednaného tovaru.Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky.

 Predávajúci  odovzdá kupujúcemu všetky doklady vzťahujúce sa na tovar.

Kupujúci je povinný tovar ihneď po tom, čo získa možnosť s ním nakladať, dôkladne prezrieť, skontrolovať neporušenosť obalov a tovaru, v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám a uviesť túto skutočnosť prepravcovi do prepravného listu (reklamačný protokol).

 

Predávajúci nie je povinný poistiť tovar pre prípad škody počas jeho prepravy, ak sa účastníci nedohodnú inak.

 

Cena tovaru

 Cena tovaru je určená v cenníku zostaveného predávajúcim platným v čase potvrdenia akceptácie objednávky. Ceny uvedené v ponukovom katalógu sú vždy uvádzané ako ceny bez DPH, pokiaľ nie je uvedené inak. Ceny uvedené na našej webovej stránke www.storage.sk sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Zľavy poskytujeme individuálne. Závisia tiež na druhu sortimentu.

Predávajúci si vyhradzuje právo osobitne dohodnúť s konkrétnym kupujúcim cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke tovaru, a to aj odlišne od VOP platného cenníka.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je zasielaná poštou a ktorá slúži zároveň ako záručný list.

 

 

Platobné podmienky

 Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu v súlade s nasledujúcimi podmienkami.

Kúpna cena objednaného tovaru je splatná po dodaní tovaru na základe vystavenej faktúry s vyznačenou dobou splatnosti, platobnou kartou,  prípadne v hotovosti na dobierku alebo vopred predfaktúrou.

Kúpna cena tovaru sa v prípade bezhotovostnej platby považuje za uhradenú dňom, keď bude poukázaná cena tovaru pripísaná na účet predávajúceho.

Kúpna cena je splatná v  EUR

  

Pokiaľ kupujúci neuhradí akúkoľvek platbu vrátane ceny tovaru alebo jej časti vyznačenej na faktúre, bude predávajúci požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Nárok predávajúceho na náhradu spôsobenej škody tým nie je dotknutý.

Ak kupujúci opakovane uhrádza faktúry po lehote splatnosti, môže predávajúci po predchádzajúcom upozornení odmietnuť dodať tovar do doby, kým kupujúci cenu tovaru v plnej výške neuhradí alebo požadovať platbu v hotovosti alebo vopred.

  

Vlastníctvo, nebezpečenstvo škody na tovare

 V prípade, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu tovaru až po jeho prevzatí, predávajúci zostáva vlastníkom tovaru až do času úplného zaplatenia kúpnej ceny tovaru predávajúcemu- výhrada vlastníctva.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

Ak je predávajúci povinný podľa zmluvy odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste na prepravu kupujúcemu, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare jeho odovzdaním dopravcovi v tomto mieste.

  

Vady tovaru a reklamácia

 Záruka - štandardne 24 mesiacov trubkový systém. Ostatný tovar 72 mesiacov.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktorý mal tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho.

Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinností kupujúcim, napr.: používanie tovaru v rozpore s návodom o používaní, mechanické poškodenia, neodborná manipulácia, poškodenia spôsobené montážnou firmou alebo za vady, ktoré vznikli v dôsledku skutočností, za ktoré predávajúci nezodpovedá.

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré na ňom vznikli po prechode nebezpečenstva škody na tovare v dôsledku prepravy, vonkajších zásahov a vplyvov, a zásahov tretích osôb.

Predávajúci nezodpovedá ani za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzatvorenia zmluvy alebo prevzatia vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť.

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať množstvo, druh tovaru a povrchovú úpravu.

Zjavnými vadami tovaru sú najmä mechanické poškodenia tovaru, chýbajúce doklady vzťahujúce sa na tovar, nefunkčnosť tovaru, chýbajúce príslušenstvo k tovaru a iné vady, ktoré sú zjavné pri vykonanej obhliadke, ktoré je kupujúci povinný oznámiť bez zbytočného odkladu, po tom ako sa o nich dozvedel, najneskôr do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru, pretože po tejto lehote reklamácia nebude uznaná.

Ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

Vada, ktorá sa prejaví do 6 mesiacov odo dňa prevzatia , sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo sa nepreukáže opak.

Vadu, ktorá sa prejaví v určenej záručnej dobe po 6 mesiacoch odo dňa prevzatia , môže spotrebiteľ reklamovať, ale rozhodnutie predávajúceho, či reklamáciu uzná alebo zamietne, bude závisieť od dôkazov, ktorými spotrebiteľ preukáže, že vada nevznikla jeho zavinením ani bežným opotrebovaním výrobku.

Na základe prijatej a posúdenej reklamácie ako oprávnenej pri neodstrániteľnej vade, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo na výmenu veci. ?

  

Postup pri uplatňovaní reklamácie

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

Pri prevzatí tovaru si prezrite tovar a dodací list. Ak zistíte po rozbalení tovaru
chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky,
najneskôr však do 24 hodín od prevzatia tovaru.

V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou, dodacím listom a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe ,ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

V prípade, ak zistíte výrobné chyby kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. Formulár Reklamačného
protokolu si stiahnete tu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom. Reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo
vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa
predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Reklamáciu prijímame cez reklamačný formulár, ktorý nájdete tu : reklamačný formulár

 

 Konečný spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu u subjektu, kde tovar zakúpil.

Kupujúci nemá ďalej používať tovar, na ktorom zistil vadu. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.

Kupujúci je oprávnený vrátiť chybne objednaný tovar len po dohode s fakturačným oddelením predávajúceho. Spätné vrátenie je možné len pri nepoužitom tovare, v originálnom balení.

Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Predávajúci vybaví reklamáciu v lehote 30 dní.

Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť pri vybavovaní reklamácie.

  

Tieto VOP sa riadia obchodným a občianskym zákonníkom a predpismi s nimi súvisiacimi. Sú záväzné od 11.12.2010

 

Ochrana osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode. Táto spotrebiteľská zmluva je zároveň právnym základom pre spracúvanie osobných údajov kupujúceho. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre nákup v e-shope predávajúceho. Ak kupujúci neposkytne všetky požadované osobné údaje predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy.

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.

Predávajúci spracúva bežné osobné údaje kupujúceho.

Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení, alebo inou formu (e-mailom, písomne).

Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom) a spoločnosti, ktorá spracúva účtovné doklady.

Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú.

Predávajúci môže poskytnúť osobné údaje zákazníka (v rozsahu: e-mailová adresa) spoločnosti Heureka Shopping s.r.o., výlučne pre účely programu „Overené zákazníkmi“, pre získanie spätnej väzby od kupujúceho v súvislosti s uskutočneným nákupom v e-shope predávajúceho.

Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.) aj bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailová adresa kupujúceho. Ak kupujúci nesúhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely, svoj nesúhlas môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettra alebo kliknutím na link uvedený v e-mailovej správe. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež nebudú zverejnené.

Osobné údaje môžu byť prenášané do tretích krajín s cieľom doručenia marketingových informácií – takouto krajinou sú Spojené štáty americké, ktorá zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Kupujúci má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú v e-shope predávajúceho. Kupujúci má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré kupujúci požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€.

Kupujúci môže od predávajúceho požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú kupujúceho. Kupujúci môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. Kupujúci môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov kupujúce je nevyhnutné aj na účely archivácie (pre splnenie povinnosti predávajúceho na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov). Ak bude kupujúci žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zamietnutá.

Kupujúci má právo, aby predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov.

Kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Kupujúci má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Kupujúci má právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu. Rovnako môže namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely oprávneného záujmu predávajúceho.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov (t.j. registrácia v e-shope za účelom budúceho nákupu alebo napríklad vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky či informácií o tovare a službách predávajúceho).

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

Odstúpenia od zmluvy všeobecných obchodných podmienok

Odstúpenie od zmluvy, zrušenie objednávky


1. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. Ak predávajúci nie je z vyššie uvedených dôvodov schopný dodať kupujúcemu tovar v cene, ktorá je uvedená v objednávke a túto skutočnosť oznámi kupujúcemu pred záväznou akceptáciou objednávky, predávajúci nie je povinný akceptovať návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy.


2. Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim - telefonicky, mailom (do 14 prac. dní od prijatia elektronickej objednávky od zákazníka, alebo od jej potvrdenia).


3. Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak neobdržal úhradu od kupujúceho v termíne do 5 pracovných dní od obdržania objednávky na účet predávajúceho, a to za predpokladu, že si kupujúci vybral možnosť úhrady formou bezhotovostnej platby pri zadaní objednávky.


4. O stornovaní objednávky bude kupujúci predávajúcim preukázateľne informovaný telefonicky, emailom alebo inou vhodnou formou.


5. Kupujúci ako spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon") podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej formou zadania objednávky kupujúcim a jej potvrdením predávajúcim, a to v lehote do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia takto dodaného tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.


6. Kupujúci je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Kupujúci je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne tovar dodaný na základe uzatvorenej zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.


7. Kupujúci môže za účelom odstúpenia od kúpnej zmluvy využiť formulár (formular_odstupenie_VOPstorage), v ktorom je potrebné vyplniť údaje vzťahujúce sa na uzatvorenú kúpnu zmluvu.


8. Kupujúci je povinný zdržať sa zasielania tovar pri odstúpení od zmluvy formou dobierky, predávajúci si vyhradzuje právo takýto tovar neprezvať.


9. Predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane nákladov na dopravu v zmysle § 9 ods. 3 Zákona ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, avšak predávajúci nie je povinný vrátiť cenu tovaru skôr ako je mu tovar doručený. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.


10. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.


11. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v § 7 ods. 6 Zákona (zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).


12. Kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním pri prevzatí tovaru od predávajúceho nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.